Henrik Summanen Rotating Header Image

svenska historien

Museerna i nätverkssamhället – deltagarkultur?

En fråga som är het just nu i museisvängen verkar handla om hur man skapar delaktighet. Jag är osäker på exakt vad man menar med detta eftersom det, beroende på vem det är som pratar, kan betyda väldigt olika saker. Men jag tänkte ändå försöka göra en liten poäng av skillnaden mellan museet ur ett massmedialt perspektiv, och museet ur ett nätverksperspektiv.

Massmedia utgår från premissen att all information samlas ihop på ett ställe, kondenseras, bearbetas och paketeras, för att sedan distribueras ut till mottagarna. I en massmediakultur kan man med rätta tala om sändare och mottagare, och i kommunikationsmodellen ingår att det blir “brus” mellan dem, med effekten att mottagaren inte förstår vad sändaren menar. I ett massmedialt samhälle koncentreras makten till den som har kontrollen över informationsdistributionen, till exempel tidningsredaktioner, tv-bolag och bokförläggare. Så länge detta är kanalerna med vilka man når ut till medborgarna, kan man kontrollera vilken information de får, och därmed sätta agendan för deras tankeverksamhet. Detta är anledningen till att så många diktaturer fruktar det fria ordet, och tar kontroll över medierna.

Men även inom demokratier får man problem med ett massmedialt samhälle, eftersom det blir stora medieföretag som till slut sitter på möjligheterna att avsätta, eller hylla, ministrar och andra makthavare. Vi ser lysande exempel på just detta nu, i Berlusconis Italien, och i USA, där Kongressens representanter är tungt belastade av ägande i olika mediakoncerner.

Ryttarfiguren i Medeltidsmuseets utställning

Ett museum som agerar utifrån ett massmedialt perspektiv, där utställningen är ett sätt att “sända” ut material till medborgarna, får uppenbara problem i dagens samhälle. Vi är förvisso fortfarande väldigt beroende av massmedia, och där finns stort genomslag. Men vi rör oss samtidigt in i en helt ny mediabild, där de nya snabba digitala verktygen på webben – som Twitter, RSS-flöden och andra aggregerande informationsstrukturer dominerar. Det handlar om ett nytt samhälle, där inte massmedia längre har någon makt, och som normalt sett kallas informationism.  Informationssamhället har vissa karaktäristika, ett av dessa är att det hänger tätt ihop med konceptet nätverkssamhälle. Det är nämligen genom nätverken man får sin information istället för genom massmedia. Man väljer helt enkelt vilka informationsflöden man vill lyssna till, utifrån sin egen bedömning om deras trovärdighet, kompetens eller rolighet. Och en inte helt oviktig sak i sammanhanget är att det är helt omöjligt för en central kraft att kontrollera dessa informationsflöden. Nätverkssamhället är med andra ord diktaturens mardröm – vilket vi kan se idag i till exempel Libyen och Egypten.

Museer är ett massmedialt fenomen. De dyker upp i stor skala under slutet av 1800-talet och dominerar hela 1900-talet. De har, via sina utställningar, hela tiden använts för att skapa ideologier åt medborgarna. Museerna visar upp den bild av historien som passar den, i sin samtid. På det viset är museerna nationella skattkammare under en nationalromantisk tid, rasideologiska åsiktsmaskiner under 30- och 40-talen och postkoloniala tankesmedjor under 90- och 00-talen. Den springande punkten är att det är politikerna som styr vad som ska sägas, med hjälp av direkta direktiv eller indirekta, som att styra bidragsflöden till olika projekt som passar in i tiden.

Ändrat beteende för museerna?

Men hur ska då ett museum agera i ett informationssamhälle? På vilket sätt tar museerna steget in i nätverken och slutar att vara en åsiktsreproducerande massmedial samhällsfunktion för maktutövning? Min uppfattning är att det här handlar om precis det jag inledde med: Delaktighet. Om man jobbar med sina nätverk, jobbar man med de medborgare som är intresserade av frågan. Man fångar upp de som brinner för något, som har entusiasm, och som mer än gärna använder lite åt sin fritid åt att hjälpa en kulturinstitution.

Ett bra nyligt exempel är Stockholms Medeltidsmuseum, som under sin tre år långa ombyggnation stod för ett omfattande nätverkande inom medeltidskretsar. Dräkterna som syddes nya till figurerna konstruerades av personer från reenactmentrörelsen (kan kanske ta mer om detta en annan gång, men det handlar om att konkret återskapa tidsperioder), liksom rustningar och andra rekonstruktioner. På det här viset fick Medeltidsmuseet tillgång till rustningssmeden Albert Collins hela europeiska nätverk när det gäller hur man smider en rustning på medeltida vis. För Albert resulterade det i uppdrag i Spanien, och för medeltidsmuset att rustningen finns avbildad i en fransk tidsskrift om medeltiden. Och inte minst att den är gjord utifrån konstens alla regler. På samma sätt användes kontakter inom TV-media för att till en mycket ringa kostnad få ihop två kamerateam, hästar med ryttare och ett tjugotal statister i medeltida kläder, för att ta klipp som visas i utställningen. Museet bidrog med kläder och folk, tv-bolaget stod för kamera och annat kringarrangemang. Klippen användes senare i Sveriges Historia på TV4. Det gjordes också en reklamfilm för utställningen, som lades upp på Youtube. Den var vid utställningens start ett av de mest sedda klippen på Youtube Sverige, inom kulturområdet. Tricket visade sig vara att maila ut länken till alla kontakter i epostprogrammet. Det kallas nämligen bara spam, när det är oönskat.

Reklamfilmen för Medeltidsmuseets nya utställning

Det finns massor av liknande exempel. Om museerna utnyttjar sina nätverk blir de attraktivare – både för de inom nätverken, och de utanför. Därför är det viktigt att man slutar betrakta sig som en massmedial aktör, som sitter på en nyckel till medborgarnas tankeprocesser, och istället börjar arbeta tillsammans med de som är intresserade av det uppdrag museet ifråga har fått sig tilldelat.  Det finns ett annat ord för att släppa in de intresserade i skapandeprocesserna, och det är deltagarkultur. Men det är en lite annan historia.

Jag efterlyser alltså en större öppenhet från museernas sida! Sitt inte på kontoret och skriv manus till din utställning, utan ta in de som är intresserade av den fråga som du vill arbeta med och låt dem göra det. Efterlys fotografier som kan användas i utställningen på Internet. Sök föremål på Facebook. Jag lovar – det finns fler kontakter i nätverken än man kan ana till en början. Det viktiga är att man inte är rädd att utnyttja dem!

Nationalstaten och museet – en revision

Sveriges historia-utställningen Foto: Christer Åhlin/SHM

Jag har tidigare yttrat mig om nationalstatens framtida fall, bland annat här. Jag är knappast ensam om att ha åsikter i den här frågan, men det faktum att konceptet ”nation” alltmer försvagas kan inte längre ses som särskilt kontroversiellt, särskilt inte i globaliseringens och internationaliseringens tidevarv. Min uppfattning är att nationen uppstår med nationalismen någonstans under 1600-talet, pyr lite grand i skuggan av stora religiösa, politiska och kolonialistiska konflikter, för att sedan blossa upp ordentligt under 1900-talet i en katastrofal konsekvens av idiotisk användning av klassificering och kategorisering. Idag skvalpar nationalstaten vidare i termer som kulturrelativism uttryckt i lätt förvirrade åsikter som: den svenska kulturen finns egentligen inte, men till exempel den samiska, romska och judiska kulturen ska värnas.

Under 2010 har den svenska historien återigen iscensatts. Nu, precis som förra gången, i efterdyningarna av en ekonomisk kris. Det uttrycks i ultimat massmedial form som både museiutställning, bokverk och tv-serie i ett krampaktigt försök att göra den schitzofrena bilden av ”vår” historia rättvisa. En av de intressantaste delarna i det här är att det är Historiska museet i Stockholm som står för utställningsbiten. Efter att i många år ha hävdat att det egentligen inte finns någon ”svensk” historia, och att svenskarna kanske inte egentligen fanns, har man alltså bestämt sig för att återigen ge en bild av landplätten där vi som pratar svenska bor. Man anar att det här handlar om att man söker efter en upprepning av förra gången man presenterade den svenska historien, i början av 90-talet, då köerna ringlade långa utanför portarna.

Men den här gången har inte besökarskarorna varit lika månghövdade. Recensenterna har varit ganska snälla, men också ganska oentusiastiska. Vad är det egentligen som beskrivs i utställningen? Att tala om konceptet Sveriges historia idag är i mina ögon rätt konstigt, och att göra det på det sätt som Historiska museet är ännu konstigare. Jag tror att publiken känner av den här avigheten. Det passar liksom inte in längre, i det nutida samhället. Samtiden tittar med skepsis på denna arkaiska beskrivning av ”vi-et”, och låter det passera förbi ganska obemärkt i informationsflödena.

För det första: nationalstaten är en identifikator för allt färre. Sverige förknippas med natur, svenska språket, midsommarstång och sill med nubbe, men knappast någonting mer, eller större. Svenskheten har blivit en subkultur bland många, och i nätverkssamhället betraktar sig (uppenbarligen) folk mer som hårdrockare, affärsman, gothare eller frimärkssamlare än just svensk. Dessa subkulturer har alla framträdande internationella förtecken, och jag har faktiskt ganska svårt att hitta en subkultur idag som inte har det. Man har ju också jobbat för att få bort det av tradition svenska från samhället, de senaste decennierna har svenska flaggan blivit i allt högre grad förknippad med rasism och nationalism. Museerna, liksom politikerna och medierna, har i hög grad bidragit till detta. Så det är dubbelt upp för en svag nationalstat. Idag är det mest språket som förenar svenskar, och till viss del åsikter om demokrati och arbetsrätt.

Manuel Castells är en av de sociologer som har förutspått nationalstatens död, eller i alla fall förändring. Han menar att globaliseringen och det internationella ägandet, mediernas autonomi och det genomgripande i ny teknik, liksom den nya teknikens flexibilitet, bidrar till en försvagad nationalstat. Resultatet av att nationen inte längre kan kontrollera lika stora delar av staten, är att staten lämnar nationen. Vi kommer att se decentralisering, regionalisering och maktdelning. Makt, säger han, är inte längre beroende av kontroll över ett landområde, utan över kontrollen över ekonomiskt välstånd, vilket under 2000-talet kan röra sig fritt över världen. Även svenskar som Alexander Bard och Jan Söderqvist har skrivit intressanta inlägg om nationalstatens död i sina böcker, inledningsvis med ”Nätokraterna”.

Så varför är terraktottaarmén intressantare än den svenska historien? Jag tror att det handlar om vad man fokuserar på. Terraktottaarmén är en enskild lämning som kan brodera ut en hel samhällsbild. Man börjar i det lilla, tar fokus, och fortsätter ut i hela den kinesiska historien. Detsamma gäller förstås det extremt populära Vasamuseet: Man börjar i en enskild händelse, och ett enskilt objekt, och broderar ut hela historien. Ur ett narrativt perspektiv kan man säga att man bygger utställningen runt en huvudperson. I utställningen om den svenska historien är det Sverige, alternativt svensken som är huvudperson. Det är för de flesta människor idag av allt att döma en ganska ointressant huvudperson. De ”stora berättelserna” är döda. Det finns nämligen inte EN historia att berätta, utan hur många som helst, lika många som det har funnits folk inom landets nuvarande gränser. Och de flesta kallade sig kanske inte ens svenskar. Jag uppmanar därför Historiska museet att börja jobba mer tematiskt. Titta på de företeelser som människor kan identifiera sig med. Vad är det som folk är intresserade av idag?

Men för att ta reda på det måste man befinna sig på samma arenor som användarna själva. Man måste komma ut ur det gula huset på Östermalm, och upprätta en dialog med de intresserade, entusiastiska och historieintresserade människorna. Det är de som sprider bilden av det historiska museet, och det är de som vet vad som gör historia intressant. Lars Amreus har gått ut som en twittrande museichef, vilket är fantastiskt bra, vågar resten av museet följa efter?

(not: jag har jobbat på Historiska museet mellan 2001 och 2006)